חייג: 054-4440045

חורים ברשת
טוחן מדיה
מישמיש בת ים
Toppik
טיפולית סיעוד
ארגונית
לוקומושן locomotion
ממי דר קריאייטיב
 

קוד אתי

 

 

נוהל הוא מסמך פנים ארגוני המפרט ומגדיר מהן דרכי הביצוע והמדיניות של הארגון.

 

המסמך מעגן את תהליכי העבודה ובקרה בארגון באמצעות נהלים מסודרים, וביצוע מעקב אחר הטמעתם על ידי העובדים.יעוץ עסקי יסייע לך לבנות נהלים כבור הארגון, ויבהיר לך כי זהו כלי בקרה חשוב של הארגון לביצוע תהליכי עבודה בהתאם למדיניות הארגון. קביעת נהלים מסודרים שמעוגנת במסמך מהווה כלי לניהול יעיל ואיכותי של העסק. 

 

מובא כאן נוסח קוד אתי לדוגמא עבור חברה בורסאית.

 

1. מה הוא קוד אתי?
אתיקה היא המילה הלועזית למוסר או לאותם עקרונות המנחים את האדם כאשר הוא שואל את עצמו מה הדרך הראויה והנכונה שבה עליו לנהוג. קוד אתי של חברה הוא מסמך הקובע כללי התנהגות מוסריים וראויים לעובדי החברה, מאחרון העובדים ועד להנהלה הבכירה של החברה, ואף לחברה עצמה.

הקוד מבוסס למעשה על העיקרון היהודי העתיק לפיו "מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך" .
בכל יום נדרש כל אחד מאיתנו לקבל החלטות שיש להן השלכות אתיות. למשל החלטות בנוגע לאופן שבו אנחנו מתייחסים לאנשים אחרים במהלך העבודה, דואגים לרכוש החברה, מנהלים את כספים שלה או מצייתים לכללי הבטיחות בעבודה - כולן החלטות המעמידות במבחן את האתיקה שלנו.
כל העובדים וחברי ההנהלה, חייבים לפעול בנוגע לכל אחת מהחלטותיהם בחברה, בהתאם לקוד האתי. התנהגות שאינה בהתאם לקוד האתי יכולה להוות הפרת משמעת ותטופל בהתאם.
מטעמים שבשפה העברית, הקוד משתמש בלשון זכר. הוא, כמובן, מופנה גם לעובדים וגם לעובדות.

2. כיצד להשתמש בקוד האתי?
בתחומי פעילותה של החברה ישנם חוקים, תקנות וכללים משפטיים המחייבים הן את החברות, העובדים והמנהלים. כמו כן בחברה נהלים, הנחיות ותוכניות אכיפה פנימיות בתחומי העבודה השונים שבהם כללי התנהגות רבים המנחים את העובדים כיצד עליהם לנהוג במצבים שבהם הם נתקלים במהלך העבודה. ניתן ומומלץ לעיין בקבצים אלה במשרדי החברה אצל הממונה על האכיפה.

הקוד האתי אינו בא להחליף את החוקים התקנות הנהלים וההנחיות הללו. הוא בא לרכז את העקרונות העומדים בבסיסם ולתמצת אותם. הוא נועד לסייע ולהדריך - אך אינו ממצה את הכללים. העובדה שהתנהגות פסולה מסוימת אינה נזכרת בו - לא תהפוך אותה לראויה. אנא קרא את הקוד בעיון ושוחח עליו עם חבריך לעבודה ועם מנהליך. אנו מבקשים כי הוא יהיה לך לעזר בהחלטותיך היומיומיות במהלך העבודה.

אם יש לך ספק באשר לדרך הפעולה הנכונה שבה עליך לבחור במקרה מסוים, אם נתקלת במקרה שבו ההנחיות שבקוד האתי או היישום שלהם אינם ברורים, או אם התברר לך שפעולה מסוימת עומדת בניגוד לקוד האתי, אל תהסס להפנות את הבעיה לממונה עליך או לממונה על האכיפה אשר יטפל בנושא בהתאם לנוהלי העבודה המפורטים או יפנה את הבעיה למי שמוסמך ומתאים לתת לה מענה.
זכור, מקיום הוראות הקוד כולנו נרוויח !!!

   
3. "כללי אצבע" להתנהגות אתית

קשה מאוד לקבוע עקרונות כלליים שיתנו תשובה לכל מקרה אפשרי שבו אנו נתקלים במסגרת העבודה. למרות זאת, ננסה לתאר מספר עקרונות כלליים שיכולים להנחות אותנו גם אם אין הנחיות מיוחדות למקרה שלפנינו.
אם אתה בספק בנוגע לדרך שבה עליך להתנהג במקרה שלפניך, זכור כי את עיקר כללי האתיקה ניתן לתמצת לשלוש שאלות פשוטות בקשר לדרך ההתנהגות שבכוונתך לבחור:
אם המקרה היה הפוך, האם היית רוצה שיתנהגו איתך, בנוגע לזכויותיך, לכספך או לרכושך באותו אופן שבו אתה עומד לנהוג כלפי אחרים, כספם או רכושם?
אם דרך ההתנהגות שלך תפורסם ותיוודע ברבים, האם ישבחו אותך ואת החברה על דרך ההתנהגות שלך או יבקרו אותה?
אם הציבור יבחן את דרך ההתנהגות שלך, וידע את כל העובדות, האם הוא יחשוב שהתנהגותך והתנהגות החברה היא הוגנת, מכובדת והגיונית?
בסעיפים הבאים נבחן את האופן שבו אנו מיישמים את העקרונות הכלליים הללו לתחומי הפעילות השונים של החברה.

4. כיבוד החוק
כל העובדים והמנהלים מחויבים לפעול תמיד ובכל תנאי בהתאם להוראות כל דין ולכללים המקצועיים החלים על תחום פעולתם. אין בהוראות הכלולות בקוד האתי כדי לגרוע מהוראות כל דין או להתיר עבירה על כל חקיקה. בשום מקרה, שום עובד לא נדרש כחלק מעבודתו לעבור על הוראות החוק או הכללים המקצועיים החלים עליו ואסור לו לעשות כן.

5. ניהול עסקים הוגן
החברה, כמו גם העובדים והמנהלים, מחויבים לנהל את עסקי החברה באופן הוגן.
החברה מנהלת עסקיה ביושר ורואה בכך ערך כשלעצמו. החברה מצפה מעובדיה ומנהליה לנהוג בהגינות כלפי הצדדים עמם הם במגע עסקי ולהימנע מתחבולות או פעולות שאינן חוקיות.

6. כיבוד העובד
הצלחת החברה היא בזכות כשרון, חריצות ומסירות עובדיה. שמירת כבוד העובד ומילוי זכויותיו (כמו גם מחויבויותיו) לפי הסכמי העבודה והחוק הם בסיס להמשך צמיחת החברה, פיתוחה והתקדמותה. על כל עובד ומנהל לכבד את עמיתיו ועמיתותיו לעבודה ולנהוג כלפיהם בהגינות ובהוגנות בהתאם להוראות כל דין והסכם רלוונטיים.

 

7. מניעת ניגוד עניינים, איסור ניצול הזדמנות עסקית של התאגיד
על כל עובד או מנהל לפעול בכל עת בתום לב ולטובת החברה. במילים אחרות, בכל מקרה של אפשרות לבחור במספר דרכי התנהגות שונות יש לבחור בדרך ההתנהגות שתשרת באופן הטוב ביותר את המטרות של החברה.
זכרו - שמירת החוק, הנהלים וקוד זה משרתת תמיד באופן הטוב ביותר את המטרות של החברה.

בכדי שלא יהיה ספק כי אכן בכל פעולה אתם פועלים אך ורק לטובת המטרות של החברה, יש להימנע מלהימצא בכל אחד מהמצבים הבאים:
יש להימנע ממצב שבו תמצא בניגוד עניינים בין תפקידך בחברה לבין תפקיד אחר שלך מחוץ לחברה או לבין עניינך האישיים. כלומר, אסור לך להימצא במצב שבו החלטה שלך במסגרת החברה, עשויה להשפיע לטובה על מצבך האישי או על מצבם של קרובי משפחתך.
יש להימנע מלבקש או לקבל כל טובת הנאה אישית שהיא (מתנות, מענקים, הנחות, מוצרים או שירותים וכל התקשרות אחרת - בחינם או במחיר נמוך יותר או בתנאים טובים יותר מהמקובל) מלקוחות, ספקים, או כל גורם אחר שקשור בקשר כלשהו לחברה. קבלת מתנות סמליות (לוחות שנה, עטים וכיו"ב, ששוויון סמלי וזניח) מותרת רק ככל שהיא מוסדרת בנהלים. בארצות בהן סירוב לקבל מתנה או השבתה יפגעו בנותן, או במקרים שבהם סירוב לקבל המתנה יכול לפגוע בעסקי הקבוצה, רשאי עובד לקבל המתנה, בכפוף לכך שידווח על כך למי שממונה עליו, בדרגה של חבר הנהלה. הממונה יחליט אם העובד יעביר המתנה לחברה או אם העובד יכול לשמור המתנה לעצמו. יערך תיעוד בכתב על קבלת המתנה ועל ההחלטה. החברה תתרום המתנה, ככל שניתן, למטרה ראויה.
יש להימנע מלהציע, לרמוז או לתת כל טובת הנאה שהיא (מתנות, מענקים, הנחות, מוצרים או שירותים וכל התקשרות אחרת – בחינם או במחיר נמוך יותר או בתנאים טובים יותר מהמקובל) לעובד ציבור (עובד ממשלה, עובד עיריה וכדומה), או לבני משפחתו של עובד ציבור, שקשור בקשר כל שהוא לחברה.
יש להימנע מלתת כל טובת הנאה אישית שהיא לעובד או למנהל, או למקורביהם, בשל מעמדם בחברה.
על אף האמור לעיל, ניתן להעניק או לקבל מתנות אישיות בהיקף סביר ומקובל לרגל שמחות אישיות או משפחתיות וכיו"ב.
יש להימנע בכל עת מלנצל למטרותיך האישיות את ההזדמנויות העסקיות המגיעות לידיעתך במסגרת היותך עובד או מנהל, את המעמד של החברה או את הנכסים שלה או להתחרות בדרך כלשהי בעסקיה.
קיימים בחברה כללים לטיפול במצבים של עסקה עם בעלי עניין. בכל עסקה כאמור שאתה נדרש לטפל בה - אנא ודא כי הנך פועל לפי כללים אלו.

בכל מקרה שבו אתה מוצא את עצמך במצב של ניגוד עניינים או במצב שנראה כמו ניגוד עניינים או כאשר יש אפשרות שיתקיים ניגוד עניינים, עליך לפנות בכתב לממונה עליך או לאחראי על יישום הקוד בחברה שאתה עובד בה ולפרט את מהות ניגוד העניינים וכל עובדה או מסמך מהותיים. כמו כן עליך להימנע מלטפל בנושא זה אלא אם תקבל לכך אישור בכתב מהאחראי על יישום הקוד האתי בחברה או ממי מטעמו. אנא שים לב - הפרה של הוראות אלו יכולה להיות לעתים עבירה פלילית!

 

8. שמירה על סודיות ופרטיות, ציות להוראות החוק בנושא ניירות ערך
בעולם העסקים המודרני והתחרותי, לכל פיסת מידע המגיעה אליך במסגרת עבודתך עשוי להיות ערך רב עבור המתחרים, עבור המשקיעים ועבור הקהל הרחב. לשמירת כל המידע בתוך החברה מבלי שידלוף החוצה יש ערך רב ותרומה גדולה וישירה להצלחתנו. עובדיה ומנהליה מחויבים לשמור בסודיות מרבית כל מידע שהגיע אליהם במסגרת תפקידם בחברה ואשר לא פורסם על ידי החברה לציבור.

החשיבות הגדולה של המידע מצד אחד, והמגוון הגדול של אמצעים טכנולוגיים שבהם ניתן להשיג מידע או להעתיק אותו מצד שני, מחייבים אותנו להגביר את הערנות כדי שהמידע על כל צורותיו (מסמכים כתובים, תרשימים, קלטות, תקליטורים, קובצי מחשב ועוד) לא ידלוף אל מחוץ לחברה. בכל הקשור לשמירה על סודיות המידע הנוגע לעסקיה יש לפעול באופן הבא:
אסור לשוחח על תוכניות עסקיות של החברה, תהליכי ייצור, דיונים פנימיים או כל נושא עסקי אחר הקשור לעסקיה במקום שבו אנשים שאינם עובדי החברה יכולים להאזין לך, או עם אדם שאינך בטוח כי הוא מוסמך לקבל לרשותו את המידע.
אסור להעביר מידע בשום צורה שהיא (מסמך, תרשים, קלטת, תקליטור, קובץ מחשב ועוד) לאדם שאינך בטוח כי הוא מוסמך לקבל לרשותו את המידע.
אסור למסור לשום גורם שאינו מוסמך לכך שום מידע שעלול לפגוע בפרטיותו של אדם אחר.
אסור לשוחח עם אמצעי התקשורת או עם אנליסטים או פעילי שוק ההון על נושאים הקשורים לחברה שלא באמצעות דובר החברה או באישורו או באישורו של הממונה על התקשורת עם העיתונות או המשקיעים בחברה בה אתה עובד.
בכל מקרה בו יש לך ספק אם אדם מסוים מוסמך לקבל מידע הקשור לחברה אנא פנה אל הממונה הישיר עליך.
השימוש במידע שאיננו פומבי, שהגיע אליך במסגרת תפקידך, או מסירת מידע כזה לאחרים, והכל לצורך ביצוע עסקאות בניירות ערך עלול לעלות כדי עבירה פלילית על חוקי ניירות ערך וגם הפרה של כללי האתיקה של החברה. יש להתייחס לכל מידע שהגיע אליך במסגרת תפקידך ואשר איננו ידוע לכלל הציבור, כמידע חסוי שאסור להדליפו או לעשות בו שימוש לצורך השגת תועלת אישית כלשהי, הכל בכפוף להוראות תכנית האכיפה הפנימית בתחום.
הוראות נוספות בקשר לכך מצויות בנוהל האכיפה הפנימי - ניירות ערך (ראו סעיף 10 להלן) ומוצע כי תעיין בו בקפידה. בכל מקרה של אי בהירות או ספק, יש לפנות לממונה עליך או לאחראי על פי תכנית האכיפה בתחום ההגבלים העסקיים. זכרו - הפרת הקוד או נוהל האכיפה הפנימי בנושא ניירות ערך עלולה להיות גם עבירה פלילית.

 

9. שימוש נאות בנכסי החברה והגנה עליהם
כדי שהחברה תמשיך לפעול, עליה לשמור על נכסיה הגשמיים – קרקעות, מבנים, ציוד וכו' והלא חומריים – מידע, חוזים, סודות מסחריים, פטנטים וכדומה. עליך להגן על נכסי החברה ולפעול בנכסיה באותה מידה של זהירות ומיומנות שבה היית פועל אילו היה מדובר בנכסים אישיים שלך. בין היתר, יש לפעול בנכסי החברה בהתאם לעקרונות הבאים:
ככל שהדבר במסגרת תפקידך, עליך לוודא כי בכל הנכסים נעשה שימוש יעיל לקידום מטרותיה של החברה.
עליך לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים במסגרת תפקידך בכדי למנוע גניבה, אחזקה רשלנית או בזבוז בנוגע לנכסי החברה. במקרה שהנך מודע לפרצת אבטחה או לפעולה לא תקינה - נבקשך להסב תשומת לב הממונה על הנושא.
עליך להימנע מכל עיסוק למטרות אישיות בתחומי המפעלים, או תוך עשיית שימוש בנכסים, ציוד או רכוש אחר של החברה.
השימוש בנכסי החברה יעשה אך ורק למטרות חוקיות.

10. תכניות האכיפה הפנימיות בחברה
קיימות בחברה מספר תכניות אכיפה פנימיות. תכניות אלו נועדו להבהיר את הוראות החוק ולקבוע מנגנון לוודא את קיומו. למועד קוד זה יש בחברה שתי תכניות בתחומים הבאים: הגבלים עסקיים, הגבלים עסקיים ומניעת הטרדה מינית (בהתאם לתקנון לפי החוק).
התכניות מופיעות במאגרי המידע הציבוריים ונבקש כי תעיינו בהן ותפעלו על פיהן. מבלי לגרוע מהאמור שם, נבקש להדגיש ולחדד הנקודות הבאות:

10.1 הגבלים עסקיים - החברה כפופה לכללים האוסרים הגבלים עסקיים. על כל העובדים והמנהלים של החברה להקפיד, בין היתר, על קיום העקרונות הבאים:
אין לבצע פעולה או להיות צד להסכם (בכתב או בעל פה) שמגביל בכל צורה שהיא את התחרות החופשית.

10.2 מניעת אפליה ומניעת הטרדה מינית - מקום העבודה יקר וחשוב לכולנו ועל כל אחד מאיתנו להרגיש בו הגנה וביטחון. רק כך נוכל למצות את הפוטנציאל שלנו במסגרת מקום העבודה ובכך נמצה את הפוטנציאל של החברה כולה. אפליה או הטרדה מינית על כל צורותיהם פוגעות בכבוד האדם ובפרטיותו והיא אסורה על פי החוק. כאשר הדבר נעשה בעבודה, הרי שבנוסף לפגיעה האישית הוא גורם גם לפגיעה ביחסי העבודה ובאווירה החיובית החיונית להצלחתנו. על כן על כל עובד ומנהל להקפיד:
לא להפלות שום אדם מטעמי דת, גזע, לאום, מין, נטייה מינית, גיל או מוגבלות גופנית.
לא להטריד מינית שום אדם, במעשים או בדיבורים או ביצירת אווירה מטרידה.
לפני כל פעולה שעלולה להתפרש כאפליה או הטרדה, חשוב - האם כך היית רוצה שיתנהגו אליך או אל ילדיך במקום עבודתם?

האמור לעיל מובא על דרך ההדגמה ואינו ממצה. בנוהלי החברה ובתכניות האכיפה הפנימיות ישנן דוגמאות מפורטות לדרכי הפעולה הנכונות בכל אחד מהתחומים האלו. בכל מצב של אי בהירות או ספק, יש לפנות לממונה עליך או לאחראי על פי תכנית האכיפה בתחום. זכרו – הפרת הקוד האתי או תכנית האכיפה הפנימית עלולה להיות גם עבירה פלילית ולהטיל עליכם וגם על החברה אחריות פלילית ואחריות אזרחית!

11. הטמעה יישום ואכיפה של הקוד האתי
מחובתו של כל עובד ומנהל לפעול כמיטב יכולתו, במסגרת סמכותו ותפקידו, להטמעה יישום ואכיפה של הקוד של החברה בכל דרגי הארגון.
בכל עת של חשש או חשד לאי קיום הוראות הקוד האתי יש לפנות לממונה על האכיפה - האחראי גם על קיום הוראות הקוד האתי, __________ בטלפון : _________.
פנייתך תטופל במהירות, ביסודיות ובאופן דיסקרטי. בכל מקרה שפנייתך תעשה בתום לב, מובטח לך כי לא תינזק ולא יפגע מעמדך בעבודה.

  


אנו נוכל לסייע גם לכם בהתאמת הקוד האתי לחברה שלכם, התקשרו עכשיו 054-4440045 לבן אביעד.