חייג: 054-4440045

חורים ברשת
טוחן מדיה
מישמיש בת ים
Toppik
טיפולית סיעוד
ארגונית
לוקומושן locomotion
ממי דר קריאייטיב
דף הבית » כלים וטפסים » טיוטת כתב תביעה קטנה בענין משלוח דבר/י פרסומת בבית-המשפט לתביעות קטנות
 

טיוטת כתב תביעה קטנה בענין משלוח דבר/י פרסומת בבית-המשפט לתביעות קטנות

מתוך אתר איגוד האינטרנט הישראלי 

 

בבית-המשפט לתביעות קטנות                                            ת"ק 08/ _______

ב_____________

 

* מספר ההליך המופיע משמאל נקבע על-ידי מזכירות בית-המשפט בעת הגשת כתב התביעה. אין צורך למלא אותו.

 

* תביעה קטנה תוגש לביהמ"ש לתביעות קטנות שאזור שיפוטו הוא אחד מאלה:

מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע

 • מקום יצירת ההתחייבות
 • המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות
 • מקום המסירה של הנכס
 • מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים

 

התובע: ___________, ת.ז. _______________

מרחוב _____________, {עיר / מיקוד} טלפון: ________; פקסימיליה: ________

 

- נ ג ד -

 

הנתבע/ים:

1. ___________ בע"מ, ח.פ. ____________

מרחוב _____________, {עיר / מיקוד} טלפון: ________; פקסימיליה: ________

 

2. ________________, ת.ז. ____________

מרחוב _____________, {עיר / מיקוד} טלפון: ________; פקסימיליה: ________

 

* הנתבע/ים יהיו אחד או יותר מאלו (אדם פרטי ו/או תאגיד) –

 • מי ששמו ומענו מופיעים בדבר/י הפרסומת ככתובת לרכישת השירות או המוצר שמתפרסם/ים בו; ו/או -
 • מי שתוכן דבר/י הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו; ו/או -
 • מי שמשווק את דבר הפרסומת עבור אחר (כלומר, גורמי המשלוח וההפצה).

 

סכום התביעה: ______________ ₪

 

* סכום התביעה יחושב לפי מספר ההודעות שנשלחו בניגוד לחוק, כפול סכום של עד 1,000 ₪ לכל הודעה. נכון ליום 11.11.2008, מוגבל סכום התביעה ל- 30,000 ₪.

 

כתב תביעה

 

עניינה של תובענה זו במעשי ובמחדלי הנתבע/ים, שעיקרם במשלוח דבר/י פרסומת לתובע, ללא הסכמתו ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק").

 

פרטי התביעה:

 

1. הצדדים

 

1.1. התובע הינו _________________________________.

1.2. הנתבע/ים הוא/הם ___________________________.

 

* ככל הניתן, יש לפרט רקע עובדתי קצר אודות הצדדים לתובענה (מיהו התובע, עיסוקו, מיהו הנתבע, פרטי העסק הרלוונטי, כתובת אתר אינטרנט וכיו"ב).

 

2. פרשת התביעה

 

* בחלק זה של התביעה יש לפרט את מלוא הרקע העובדתי והנסיבות שהובילו להגשתה. לרבות -

 • פירוט אודות התאריך והשעה בה נשלח/ו דבר/י הפרסומת
 • מה כלל/ו דבר/י הפרסומת שנשלח/ו וכיצד הם קשורים לנתבע/ים
 • האם הנתבע/ים הם מי שמשווק/ים את דבר הפרסומת (כגון האתר השולח) ו/או מי שמוצריו ו/או שירותיו מפורסמים באמצעותו
 • יש לצרף תדפיס/ים של דבר/י הפרסומת, הודעת הסירוב ו/או כל מסמך רלוונטי אחר כנספח/ים לכתב התביעה
   

להלן דוגמה לניסוח מקובל -

 

2.1. ביום _______________, שיגר/ו הנתבע/ים דבר/י פרסומת לתובע, באמצעות פקסימיליה / מערכת חיוג אוטומטית/ הודעה אלקטרונית (מחק את המיותר).

 

העתק מדבר/י הפרסומת שנשלח/ו לתובע כאמור, מצ"ב לכתב התביעה ומסומן/ים כנספח "א".

 

2.2. דבר/י הפרסומת הנ"ל כלל/ו מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד את התובע לרכישת מוצר או שירות, או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

 

2.3. דבר/י הפרסומת כאמור שוגר/ו לתובע על-ידי הנתבע/ים, למרות שח"מ לא נתן את הסכמתו המפורשת מראש לקבלת דבר/י הפרסומת / לאחר שהתובע חזר בו מהסכמתו לקבלת דבר/י פרסומת מהנתבע/ים, על-ידי משלוח הודעת סירוב כהגדרתה בחוק (מחק את המיותר).

 

2.4. שיגור דבר/י הפרסומת כאמור מהווה הפרה של הוראות החוק. משלוח מסר/ים מסחריים כאמור מערער את האמון, הביטחון והנוחות בשימוש בטכנולוגיה, לציבור בכלל ולתובע בפרט. בכלל זה, נדרש התובע להשחית משאבים וזמן על-מנת להתמודד את דבר/י הפרסומת ששיגר/ו אליו הנתבע/ים.

 

2.5. בהתאם להוראות סעיף 30א (י) (1) לחוק, רשאי בית המשפט הנכבד לפסוק לתובע פיצויים ללא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 1,000 ₪ בשל כל דבר פרסומת שקיבל הח"מ מהנתבע/ים בניגוד להוראות החוק.

 

3. סיכום

3.1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע/ים לשלם לתובע סך של ____________ ₪ בגין הפרת הוראות החוק. * יש לחזור על סכום התביעה המפורט בראש כתב התביעה.

 

3.2. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה, לאור הסכום הנתבע ולאור _____________________ . * יש לפרט את אחת מחלופות סמכות השיפוט המפורטות לעיל.

 

3.3. התובע/ים מצהיר/ים כי בשנה האחרונה הגישו / לא הגיש/ו (מחק את המיותר) בבית משפט זה יותר מחמש תביעות.

 

_______________

{שם התובע/ים} התובע/ים

 

תאריך:_____________